آقای جلال سربندی فرزند آقای مرتضئ

‎درود خدمت تمام هموطنان عزيزم 

با خبر شدیم آقای جلال سربندی فرزند آقای مرتضئ سربندی که حکم قصاص ریحانه جباری را با توجه به مبهم بودن پرونده انجام داد برای خرید دارو به آلمان سفر نمودند بعد از پیگیریهای زیاد و تأیید خبر پرواز و ساعت پرواز از ایران در آلمان توسط پلیس سیاسی و امنیتی‌ گذارش داده شد و فرد مذکور امروز تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴ ساعت ۱۶ در شهر فرانکفورت دستگیر و به بازداشتگاه پلیس هدایت گردیدند

نامبرده با دونفر از افراد حفاظت و اطلاعات سپاه که به صورت پوششی به عنوان مدیران شرکت وارد کننده دارو در ایران آمده بودند هر سه‌ بعد از مراحل بازجویی به دستور دادستان کّل آلمان فدرال بازداشت موقت گردیدند

افراد بازداشت شده

جلال عبدالعلی سربندی

حمید کریمی‌

علی‌ میر هاشمی

بعد از بررسی مشخص گردید نامبردگان مبلغ ۹۸۷/۵۰۰ یورو دارو خریداری کرده بودند که قرار بوده توسط کشتی‌ از هامبورگ وارد ایران کنند، اموال فوق بدلیل نبودن برگهای بزرگانی و دستور جمهوری اسلامی توقیف و مصادره و روز سه‌ شنبه نامبردگان به ایران طبق دستور پلیس و قوه قضایی آلمان برگشت می‌شوند.

خون ريحانه جبارى خشك نشده است .

اقايان قاچاق دارو ميكنند .

درخواستى از تمامى هموطنان عزيزم دارم بر سر گور مرتضى سربندى بروند گور اين متجاوز را تخريب نمايند .

اين خانواده روى خمينى خون خوار را سفيد كردند .

(با سپاس از جناب خسروى )

پايند ايران وايرانى 

سرفراز پرچم سه رنگ شير وخورشيد نشان بر بام ميهن عزيزمان 

جاويد پادشاهى ايران زمين‎

درود خدمت تمام هموطنان عزيزم

با خبر شدیم آقای جلال سربندی فرزند آقای مرتضئ سربندی که حکم قصاص ریحانه جباری را با توجه به مبهم بودن پرونده انجام داد برای خرید دارو به آلمان سفر نمودند بعد از پیگیریهای زیاد و تأیید خبر پرواز و ساعت پرواز از ایران در آلمان توسط پلیس سیاسی و امنیتی‌ گذارش داده شد و فرد مذکور امروز تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴ ساعت ۱۶ در شهر فرانکفورت دستگیر و به بازداشتگاه پلیس هدایت گردیدند

نامبرده با دونفر از افراد حفاظت و اطلاعات سپاه که به صورت پوششی به عنوان مدیران شرکت وارد کننده دارو در ایران آمده بودند هر سه‌ بعد از مراحل بازجویی به دستور دادستان کّل آلمان فدرال بازداشت موقت گردیدند

افراد بازداشت شده

جلال عبدالعلی سربندی

حمید کریمی‌

علی‌ میر هاشمی

بعد از بررسی مشخص گردید نامبردگان مبلغ ۹۸۷/۵۰۰ یورو دارو خریداری کرده بودند که قرار بوده توسط کشتی‌ از هامبورگ وارد ایران کنند، اموال فوق بدلیل نبودن برگهای بزرگانی و دستور جمهوری اسلامی توقیف و مصادره و روز سه‌ شنبه نامبردگان به ایران طبق دستور پلیس و قوه قضایی آلمان برگشت می‌شوند.

خون ريحانه جبارى خشك نشده است .

اقايان قاچاق دارو ميكنند .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s