از رضا شاه پرسیدند : چه چیز برایت تاَمل برانگیز تر بوده است؟

 

از رضا شاه پرسیدند : چه چیز برایت تاَمل برانگیز تر بوده است؟
رضا شاه گفت : وقتی ماَمور انگلیسی مرا به جزیره موریس تبعید میکرد در راه از من پرسید نگرانی ؟ به او گفتم :من نگران تبعیدم نیستم چون جایی را ساختم (دانشگاه تهران ) که مردم ایران با دانش و علوم خود مانع سلطه استعمار شما میشوند.
بعد ماَمور انگلیسی به من گفت : ما هم نگران ساخت دانشگاه شما نیستیم چون در قم حوزه ای ساخته ایم که هر چه ببافید آنها رشته می کنند.
و رضا شاه گفت هر روز به این موضوع فکر می کنم …

‎از رضا شاه پرسیدند : چه چیز برایت تاَمل برانگیز تر بوده است؟
رضا شاه گفت : وقتی ماَمور انگلیسی مرا به جزیره موریس تبعید میکرد در راه از من پرسید نگرانی ؟ به او گفتم :من نگران تبعیدم نیستم چون جایی را ساختم (دانشگاه تهران ) که مردم ایران با دانش و علوم خود مانع سلطه استعمار شما میشوند.
بعد ماَمور انگلیسی به من گفت : ما هم نگران ساخت دانشگاه شما نیستیم چون در قم حوزه ای ساخته ایم که هر چه ببافید آنها رشته می کنند.
و رضا شاه گفت هر روز به این موضوع فکر می کنم ...‎
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s