اعدام یک نوجوان در زندان دیزل‌آباد

یک شهروند کُرد اهل روانسر، پس از ٦ سال بازداشت و در سن ١٨ سالگی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.
خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، بنا بە گزارش وب سایت کُردپا، سحرگاه روز سەشنبە ٢٩‌مرداد‌ماه، “آرمان محمدی” فرزند”انور”، بە اتهام قتل عمد در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.
بە گفتە‌ی یک منبع نزدیک بە خانوادە وی، آرمان در زمان بازداشت تنها ١٢ سال سن داشتە است کە از سوی دادگاه بە
اتهام دست داشتن در قتل یک شهروند روانسری بە اعدام محکوم گردید کە بعد از ٦ سال بازداشت و رسیدن بە سن ١٨
سالگی حکم اعدام وی بە اجرا در آمدە است.
خانوادە این شهروند چندین بار خواهان بخشش و عفو فرزندشان شدند، اما علی‌رغم کم سن و سال بودن فرزندشان این حکم بە اجرا در آمدە است.
گفتە می‌شود ٢ فرد دیگر نیز در این قتل شرکت داشتەاند که از سوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران برای آنها حکم حبس ابد

Death of a teenager in jail Dyzlabad

Be a citizen of the People Ravansar, arrested after 6 years in prison at age 18, was executed in Kermanshah Dyzlabad.
News campaign to defend civil and political prisoners, according to the website Krdpa, at dawn on Tuesday 29 August, “Arman Mohammadi” child “Anwar”, the murder was executed in Kermanshah prison Dyzlabad.
According to a source close to her family, 12-year-old has been arrested in the ideals of the Court
Ravansar involvement in the murder of a citizen who was sentenced to 6 years in prison after reaching age 18.
At his death sentence has been carried out.
Citizen, the child’s family repeatedly asked for forgiveness, but despite being the youngest son of the sentence has been carried out.
2 person allegedly involved in the killing of the Iranian judiciary has issued a lifer for them.Imagenews,sosial

صادر شدە است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s