اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی در اعتراض به صدور حکم اعدام و انتقال وی به سلول انفرادی-Political prisoners on hunger strike to protest the death of his transfer to solitary confinement

Political prisoners on hunger strike to protest the death of his transfer to solitary confinement

Tuesday, 29 August Political prisoners sentenced to death to protest the verdict Mollazehi fellow Baloch
Illegal and inhumane death at the hands of Zahedan prison began a hunger strike. Following a hunger strike in prison
Cool political chief prison warden and slave are both in prison torturers instead
She wishes to handle the prisoner to solitary confinement torture prison of Zahedan were moved to quarantine.
News campaign to defend civil and political prisoners, human rights and democracy in Iran, according Gzarshfalyn prisoner
Political observers Mollazehi 27 years old, in 1389, was arrested in a raid by security guards in SARAVAN
 And for one year he spent in solitary confinement in Zahedan Information Office of the brutal torture and other
Human intelligence interrogators with kidney disease, back pain and other physical discomfort was. Ministry
Data files were the prisoners were transferred his case to court and Zahedan
1 person named Moon Flower Head Branch was sentenced to death. He is nearly 3 years in prison.
Individual cells isolated from Zahedan prison, where prisoners are tortured without any basic facilities human
Prisoner without a floor mat to sleep on the cement floor Vptv cell to rest. Cells with a valve
Is very small, more like a cave with no natural light. Prisoners are deprived of the possibility to bathe
Going to jail for health services are faced with limitations. These cells lack ventilation and cooling equipment
While the heat is overwhelming within the cell. Prisoner is deprived of fresh air to the
During this period the right to remove any personal items such as clothing, etc., are excluded.  

اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی در اعتراض به صدور حکم اعدام و انتقال وی به سلول انفرادی

روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه زندانی سیاسی ناظر ملازهی هموطن بلوچ محکوم به اعدام در اعتراض به صدور حکم
غیر قانونی و ضد بشری اعدام در زندان مرکزی زاهدان دست به اعتصاب غذا زد.در پی اعتصاب غذای این زندانی
سیاسی خسروی رئیس زندان و غلامی رئیس اطلاعات زندان که هر دو از شکنجه گران زندان می باشند به جای
رسیدگی به خواسته های به حق این زندانی او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل کردند.
خبرگزاری کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، بنابه گزارشفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی
سیاسی ناظر ملازهی ۲۷ ساله ،در سال ۱۳۸۹ با یورش مامورین وزارت اطلاعات در شهر سراوان دستگیر شد
و به مدت ۱ سال در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات شهر زاهدان بسر برد او در اثر شکنجه های وحشیانه و غیر
انسانی بازجویان وزارت اطلاعات دچار بیماری کلیوی، کمر درد و سایر ناراحتیهای جسمی گردید. بازجویان وزارت
اطلاعات علیه این زندانی سیاسی پرونده سازی نمودند و پرونده وی را به دادگاه انقلاب زاهدان منتقل کردند و توسط
فردی به نام ماه گلی رئیس شعبه ۱ به اعدام محکوم شد. او نزدیک به ۳ سال است که در زندان بسر می برد .
سلولهای انفرادی قرنطینه زندان زاهدان که محل شکنجه زندانیان می باشد فاقد هرگونه امکانات اولیه انسانی است
زندانی بدون زیر انداز وپتو باید بصورت کف خواب روی کف سیمانی سلول استراحت کند.سلولها دارای یک دریچه
بسیار کوچک بوده و بیشتر شبیه به یک غار است و فاقد نور طبیعی است.زندانیان از امکان استحمام محروم می باشند
و برای رفتن به سرویسهای بهداشتی با محدودیتهای زندانبان مواجه هستند. این سلولها فاقد تهویه و وسایل خنک کننده
بوده در حالی که گرمای طاقت فرسایی در درون سلول حاکم است.زندانی از رفتن به هواخوری محروم می باشد و در
طی این مدت حق بردن هیچگونه وسایل شخصی مانند لباس اضافه وغیره محروم می باشد.ImageImage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s